Flykt och människovärde

Under rubriken Flykt  och människovärde finns fem verk som tangerar temat människor på flykt och mänskliga rättigheter. Verken har skapats under åren 2015, 2016 och 2017 och behandlar temat från olika synvinklar.

Alla fyra verk grundar sig på nyhetsbevakningen under den tid som de publicerades, men frågorna är fortfarande aktuella. Fundera över hur frågor kring flyktingsituationen i världen har behandlats inom olika medier och av olika mediaföretag inom de senaste åren. Vems röster hörs i flyktingfrågor?

Bekanta dig med de olika konstverken och fundera över vilka stilmedel konstnärerna använt för att belysa de aktuella frågorna genom konst.

Har sanningen blivit obrukbar 
video publicerad 6.4.2017

Under rubriken ”Har du sett din döda mans kropp?” – och andra frågor till asylsökande skriver journalisten Jeanette Björkqvist om problem inom asylprocesserna i Finland. Diskutera hur verket Har sanningen blivit obrukbar tangerar samma tema, men med andra medel.

I morgon ska vi resa till Europa
publicerad 6.5.2015
Bläck på papper, muste paperille, 21 x 29 cm
Kroppen till den drunknade pojken, Elyud Dawit, från Eritrea, bars i land av en grekisk fiskare. På huvudet hade han en stickad mössa med mönster från Selbu i Norge. 

I den norska texten, under rubriken Gutten med selbulua, redogör Adresseavisens journalist Grete Holstad för hur hon gick tillväga när hon arbetade med artiklarna om Elyud Dawit. Arbetet nominerades för Skup-priset 2015. Läs texten och diskutera hur viktigt det är att journalister strävar efter sanningsenlig informationsförmedling och hur grävande journalister jobbar för att få fram information som är pålitlig.

Livlös på en strand
publicerad 6.5.2015
Bilder på den drunknade Alan Kurdi spred sig över hela världen på ett ögonblick. Den treårige pojken blev snabbt en symbol för flyktingkrisen. Men glömde vi samtidigt hans mänsklighet?

De två verken I morgon ska vi resa till Europa och Livlös på en strand handlar om två små pojkar vars öden skakade om människor i hela Europa. Leta upp artiklar på Internet om pojkarna och diskutera varför just de här pojkarnas öde fick en så stark betydelse i invandringsdebatten i Europa.

Loligo vulgaris vulgaris
publicerad 6.5.2015
bläck på paper, muste paperille, 21 x 29 cm, 2015

Loligo vulgaris vulgaris publicerads samtidigt som verken I morgon ska vi resa till Europa och Livlös på en strand, men om det finns ett ”vi” och ett ”de andra” i den här tematiken, så vill det verket rikta blicken mot ”oss” i stället.  Vilken syn ger verket på ”oss”?    

Titeln på konstverk är aldrig slumpmässigt valda. Fundera på titeln till verket Loligo vulgaris vulgaris. Varför tror du konstnärerna har valt den titeln?