Luvit!

Luvit!

Don´t talk about Brexit or Fixit, just Luvit!

In the novel ”Songs of distant earth” by Arthur C. Clarke, there are no elections. A leader is appointed through a lottery. This can be considered as the most democratic way of choosing a leader, as anyone can be chosen. To ease the state of fear in the EU, the artwork “Luvit” uses a numerological method of calculating the percentage of love between the member states and the EU.

Arthur C. Clarken romaanissa ”Kaukaisen maan laulut” ei ole vaaleja. Johtaja valitaan arpajaisissa. Tämä voidaan käsittää demokraattisena valintatapana, koska kuka tahansa voidaan valita. Lieventääkseen EU:ta ravistavaa tämänhetkistä pelkotilaa, teoksessa ”Luvit” hyödynnetään numerologista rakkausprosenttilaskinta, jolla arvioidaan jäsenmaiden ja EU:n välistä suhdetta ja tulevaisuudennäkymiä.

I Arthur C. Clarkes roman ”Sånger från fjärran jord” hålls inga val. Ledaren väljs genom lottdragning. Det här kan uppfattas som det mest demokratiska sättet att utse en ledare, eftersom vem som helst kan bli vald. För att lindra den rädsla som nu råder inom EU, utnyttjar verket ”Luvit” ett numerologiskt kärleksprocenträknesätt, genom vilken förhållandet och framtidsutsikterna mellan medlemsländerna och EU redogörs.